Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Cành Thái

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Kẽm giấy làm hoa

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Kẽm giấy làm lá

Mỗi bó có 100 sợi kẽm

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Kẽm giấy làm Thân

Mỗi bó có 50 sợi kẽm