Showing 13–24 of 32 results

130,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

150,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

150,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Lan WAXY Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn TECOMA Size M

90,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Thược Dược – BUMBLE RUMBLE Size M

120,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

130,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Trái Lồng Đèn – PHYSALIS ALKEKENGI

110,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Trạng Nguyên

110,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Tử Đằng – WISTERIA Size M

85,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn Tulip cánh tròn

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải

Hoa Đất Sét (Clay Flowers)

Khuôn VANDA CORULA Size M

95,000 

Khuôn nhôm, lưỡi bén vừa phải